IT SUwalszczyzna
Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.

ROSJA

ROSJA (Federacja Rosyjska)

Stolica: Moskwa
Waluta: rubel (RUR)
Język urzędowy: rosyjski
Inne języki: języki narodów i grup etnicznych

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.

Od 1 października 2003 r. obowiązują zasady wjazdu na podstawie wiz określone w polsko-rosyjskiej umowie międzyrządowej o warunkach podróży obywa­teli obu państw. Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Okres ważności paszportu powinien obejmować co najmniej okres zamierzonego pobytu. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku

okazania biletu powrotnego ani określonej kwoty pieniędzy. Obywatele polscy, którzy mają ważne bile­ty uprawniające do podróży do państwa docelowego lub inne dowody potwierdzające tranzytowy cel podróży i dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego, na ich pod­stawie oraz na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość przejeżdżają przez terytorium Rosji bez obowiązku posiadania wiz tranzytowych. W takich przypadkach okres po­bytu na terytorium Rosji nie może być dłuższy niż 10 dni, licząc od dnia wjazdu, w ramach ważności wizy kraju docelowego. Zasada ta nie ma zastosowania w odniesieniu do terytorium Obwodu Kaliningradzkiego przy przejazdach tranzytowych do Republiki Litewskiej. Obywatele polscy mający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji na ich podstawie oraz na podsta­wie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji bez obowiązku posiadania wiz. Na granicy należy wypełnić kartę migracyjną, która jest następnie podstawą do zameldowania w miejscu pobytu. Obywate­le polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą opuścić ten kraj na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dy­plomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych. Obywatelom polskim zamieszkałym na stałe w Polsce przedstawi­cielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Rosji mogą wydawać bezpłatne wizy, w tym uprawniające do nieograniczonej liczby wjazdów z ważnością do jednego roku, ważne tylko na podróż do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, bez obowiązku przedstawienia zaproszenia. Taka wiza, zawierająca adnotację prigranicznyj obmien, nie daje prawa wjazdu do innych części Rosji. Uprawnia ona do pobytu nie przekraczającego 72 godzin. Przedłużenie tego okresu może nastąpić jedynie w przypadku zamieszkiwania w jednym z hoteli z prawem do przyjmowania cudzoziemców (ich wykaz zamieszczony jest na stronie interne­towej Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie: www.polkonkaliningrad.ru) lub w wyjątkowych sytuacjach – w trybie rejestra­cji w organach spraw wewnętrznych. Przekroczenie pobytu poza wskazany okres karane jest grzywną nakładaną przez milicję lub służbę ochrony granicy oraz automatycznym wydaleniem z tery­torium Rosji, bez możliwości odwołania. Cudzoziemcy, w tym obywatele polscy, zamierzający wyjechać z Obwodu Kalinin­gradzkiego do Polski przez drogowe przejścia graniczne narażeni są na długotrwałe, sięgające nawet 6 dni, oczekiwanie w kolej­ce na wjazd na teren przejścia granicznego, w bardzo trudnych warunkach socjalnych. Oszuści – za nieformalną opłatą – oferują możliwość przekroczenia granicy poza kolejnością; jest to działanie całkowicie bezprawne. Nie zaleca się wykorzystywania tery­torium Obwodu Kaliningradzkiego do przejazdów tranzytowych do Republiki Litewskiej.

PRZEPISY CELNE.
Restrykcje celne nie odbiegają od powszech­nie przyjętych standardów. Przy czasowym wwozie do Rosji środka transportu na okres do 2 miesięcy odprawy celnej należy dokonać w granicznym urzędzie celnym. W ruchu lądowym między RP a Rosją kontrola graniczna i celna odbywa się na grani­cy polsko
-białoruskiej; wyjątek stanowią samochody ciężarowe (tiry), które podlegają oddzielnej kontroli celnej na granicy białorusko-rosyjskiej. Od osób udających się do Rosji przez Białoruś samochodem osobowym nie będącym ich własnością wymaga­ne jest wpłacenie do kasy białoruskiego urzędu celnego kwoty gwarancyjnej w wysokości od 500 do 1000 USD. Przy powrocie do Polski kaucję można odebrać w urzędzie, który ją pobrał, w godzinach jego urzędowania. Warunkiem posługiwania się takim samochodem jest pełnomocnictwo od właściciela pojazdu, przetłumaczone na język rosyjski. Przy wjeździe do Rosji należy deklarować wszystkie przewożone pieniądze oraz wartościowe przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe, aparaty fotograficz­ne, kamery itp.) oraz dopilnować, aby celnik podpisał, ostemplował i zwrócił deklarację. Wywóz waluty w kwocie do 3 tys. USD możliwy jest bez deklarowania, kwoty od 3 do 10 tys. USD należy wpisać do deklaracji celnej. Przy wywozie kwot powyżej 10 tys. USD należy je zadeklarować oraz okazać wyciąg banko­wy stwierdzający źródło pochodzenia pieniędzy. Przy wwozie, by uniknąć ewentualnych problemów, zaleca się deklarowanie kwot powyżej 1 tys. USD. Bez opłat celnych można wywozić: wyroby alkoholowe – 2 l, papierosy – 200 szt., cygara – 50 szt., czarny i czerwony kawior – 250 g, szlachetne gatunki ryb – 2 kg. Wywóz dzieł sztuki (przedmiotów muzealnych) możliwy jest je­dynie za okazaniem zezwolenia Ministerstwa Kultury Rosji, przy czym funkcjonariusze urzędów celnych często stosują rozszerzoną interpretację tego, co jest dziełem sztuki.


PRZEPISY PRAWNE.
Posiadanie narkotyków, nawet w minimal­nej ilości na własny użytek, a także innych środków psychotropo­wych jest uważane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności (posiadanie do 3 lat, handel – od 8 do 20 lat). Sankcje za innego rodzaju przestępstwa: kradzież w zależności od wartości szkody – do 10 lat, rozbój – od 3 do 15 lat, gwałt – od 3 do 15 lat, przemyt dzieł sztuki i waluty – od 6 miesięcy do 12 lat pozbawie­nia wolności. Podczas poruszania się poza miejscem zamieszka­nia należy mieć przy sobie dokumenty. Obowiązuje ustawa o za­kazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
MELDUNEK. Po przyjeździe do Rosji należy bezwzględnie dopełnić obowiązku meldunkowego (rejestracji), najpóźniej w ter­minie 3 dni roboczych od dnia wjazdu. Organem meldunkowym jest właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu oddział OWIR. Goście hotelowi meldowani są za pośrednictwem recepcji. Za brak wymaganego meldunku grozi grzywna, a w razie dłuższego poby­tu bez zameldowania nawet wydalenie. Hotele i podmioty świadczące usługi hotelarskie mają prawo przyjmować cudzoziem­ców, którzy utracili dokumenty tożsamości i uzyskali w swoim przedstawicielstwie nowe dokumenty na wyjazd z Rosji, na okres do 10 dni, licząc od dnia wydania nowych dokumentów.

UBEZPIECZENIE.
Osoby podróżujące samochodem muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubez­pieczenie OC można wykupić u licznych agentów ubezpiecze­niowych działających w rejonie przejść granicznych. Wskaza­ne jest wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego. Zielona karta nie jest honorowana.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA.
Występuje zagrożenie AIDS, gruźlicą i chorobami układu pokarmowego (zwłaszcza na pro­wincji). Odnotowano ogniska ptasiej grypy. Zalecane są szcze­pienia przeciwko dyfterytowi, tężcowi, gruźlicy, żółtaczce typu A i B oraz chorobie wywołanej przez ukąszenie kleszczy. Między RP a Rosją obowiązuje umowa gwarantująca wzajemną bezpłatną pomoc medyczną w razie nagłych wypadków i zachorowań. W przypadku dłuższego leczenia i skomplikowanych zabiegów należy jednak liczyć się z koniecznością pokrycia ich kosztów oraz zakupu drogich lekarstw i preparatów.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.
W przypadku krótkiego po­bytu nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Przy dłuższym pobycie zaleca się jego posiadanie. W przypadku posługiwania się polskim prawem jazdy zalecane jest posiadanie jego oficjalnego tłumaczenia na język rosyjski, gdyż zdarza się, że miejscowi funkcjonariusze milicji nie znają alfabetu łacińskiego i mogą kwestionować przedstawiony dokument. Zaleca się tankować samochody (zwłaszcza na prowincji) w markowych stacjach benzynowych, lepiej nie kupować taniego paliwa, gdyż może uszkodzić silnik. Mogą występować problemy z dostępem do wiarygodnego serwisu pojazdów lepszych marek. Stan większości dróg pozostawia wiele do życzenia, piesi i kierowcy nie przestrzegają przepisów drogowych. W Obwodzie Kalinin­gradzkim występują specyficzne ograniczenia szybkości: 40 km/ godz. na obszarze zabudowanym i 70 km/godz. na obszarze nie zabudowanym.
PODRÓŻOWANIE PO KRAJU.
Z wyjątkiem oznaczonych spe­cjalnych stref wojskowych poruszanie się po Rosji nie podlega ograniczeniom. Na terenie Obwodu Kaliningradzkiego cudzo­ziemcy mają zakaz wjazdu do Bałtijska; przy wjeździe na teren Mierzei Kurońskiej obowiązuje opłata ekologiczna. Po pozostałym terytorium Obwodu Kaliningradzkiego można się poruszać bez przeszkód z wyjątkiem 2 km strefy przygranicznej wzdłuż wszystkich granic Obwodu, do której wstęp wymaga przepustki organów spraw wewnętrznych. Należy unikać wypraw w rejony konfliktów (dotyczy to zwłaszcza północnego Kaukazu) – zdarzają się uprowadzenia i porwania dla okupu.
BEZPIECZEŃSTWO.
Występuje spore zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszu­stwa i pobicia). Nie należy zachowywać się w taki sposób, któ­ry by sugerował, że mamy przy sobie większą sumę pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje ben­zynowe itp. Należy unikać przygodnych znajomości, nie wdawać się w przygodne interesy, zabierać przypadkowych pasażerów, korzystać z zaproszeń do prywatnych mieszkań nieznanych bliżej osób, a także korzystać z poczęstunku alkoholem. Sugeruje się, by większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności przechowywać w skrytkach hotelowych. Najlepiej mieć przy sobie jedynie niezbędne kwoty oraz korzystać z kart kredyto­wych. Nie należy samotnie spacerować i podróżować samocho­dem nocą oraz zatrzymywać się poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Pieniądze można wymieniać bez ograniczeń w bankach i kan­torach, ale niektóre z nich, np. w Obwodzie Kaliningradzkim, wymagają okazania paszportu. Należy wystrzegać się wy­miany poza kantorami i bankami, mimo lepszego kursu, gdyż można otrzymać fałszywe banknoty. Bankomaty przyjmują karty płatnicze światowych sieci. Banki pośredniczą w trans­ferze z zagranicy pieniędzy dla osób prywatnych.
• Lepiej nie kupować alkoholu w kioskach i przydrożnych straganach – można się nim zatruć. Należy zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych.
• Na terenie Rosji w dużej części placówek kulturalnych (mu­zea, teatry, galerie sztuki) obowiązują różne ceny dla obywa­teli miejscowych i cudzoziemców.Opublikowane na stronie it.suwalszczyzna.com.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
©2005-2015 
IT.Suwalszczyzna.Com.pl