IT SUwalszczyzna
Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.

ESTONIA

ESTONIA (Republika Estońska)

Stolica: Tallin
Waluta: Euro
Język urzędowy: estoński
Inne języki: rosyjski, angielski

PRZEPISY WJAZDOWE.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier­dzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informa­cje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.
Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamen­tu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej. W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zareje­strowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzy­skania dowodu zarejestrowania się.


Pobyt powyżej 90 dni. Pobyt taki wymaga zezwolenia. O uzy­skanie zezwolenia należy zwrócić się do urzędu konsularnego Estonii za granicą bądź bezpośrednio do biura urzędu do spraw obywatelstwa i migracji w Tallinie (Tallin, ul. Endla 13) lub też do jednego z lokalnych biur urzędu do spraw obywatel­stwa i migracji w innych miastach Estonii (adresy można znaleźć na stronie www.mig.ee – informacja dostępna w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim). Osoby poszukujące pracy po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą przebywać w Es­tonii do 6 miesięcy. Estonia nie stosuje okresu przejściowego w zakresie przepływu siły roboczej. Dodatkowe informacje na temat estońskiego rynku pracy można znaleźć na stronie www.tta.ee (informacja dostępna w językach: estońskim, an­gielskim i rosyjskim). Pozwolenie na pobyt oraz pozwolenie na pobyt z prawem do pracy wydawane są na 5 lat i przedłużane na kolejne 5 lat, pod warunkiem że podstawa wydania zezwolenia nie zmieniła się. Pozwolenie na pobyt związany z nauką wydawane jest na jeden rok, maksymalnie na okres pobierania nauki (do 6 lat). W celu uzyskania każdego rodzaju zezwolenia na pobyt wymagane jest m.in. udokumentowanie wystarczających legalnych środków utrzymania (dodatkowe in­formacje na stronie www.mig.ee).

MELDUNEK.
Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziem­ców przebywających w Estonii do 90 dni.

PRZEPISY CELNE.
Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podróżujący po krajach Unii podlegają jed­nak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Pojęcie „do użytku osobiste­go” oznacza przeznaczenie przewożonych towarów na prezen­ty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa, za co grozi ich konfiskata oraz dodatkowa kara. Jedną z dodatkowych kar może być odebranie pojazdu, którym towary były przewożone. Przykładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alko­holu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytonio­wych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Estonii jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego paszportu dla psa, kota lub fretki. Aktualny rejestr i adresy pol­skich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich paszportów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol. org.pl Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej, 00565 Warsza­wa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 628 93 35, tel. (22) 622 09 55, email: vetpol@vetpol.org.pl. Przywóz broni. Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą przywozić oraz wywozić z innych krajów Unii Europejskiej broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo członkowskie, wpisanie broni do Europejskiej Karty Broni Palnej oraz uwiarygodnienie powodu swojej podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

PRZEPISY PRAWNE.
W Estonii za posiadanie małej ilości nar­kotyków lub środków psychotropowych bez zamiaru sprzedaży grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 lub kara grzyw­ny. Produkcja, posiadanie i przewóz narkotyków lub środków psychotropowych na sprzedaż są karane 315 latami więzienia. W przypadku uczestnictwa w organizacji przestępczej zajmującej się produkcją lub sprzedażą dużych ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 6 do 20 lat lub dożywocie.

UBEZPIECZENIE.
Obowiązuje posiadanie ważnego ubezpie­czenia komunikacyjnego (przynajmniej OC). Zalecane jest jed­nak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubezpieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znacze­nie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA.
Nie ma zagrożenia sanitarnoepidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szczepień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie przeciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyższonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia podróżujące po Estonii mają prawo do skorzystania w nagłych przy­padkach z publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Uwaga: od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpiecze­nia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycz­nej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystar­czy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w ra­zie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapew­nione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.


Udając się do lekarza, należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie (EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za ku­powane lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent. Obywatele polscy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej są uprawnieni do korzystania ze wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się w czasie studiów. Wyjeżdżając, należy zabrać ze sobą odpo­wiedni dokument ubezpieczenia z NFZ. Szczególnymi przywilejami cieszą się emeryci i renciści, którzy mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych w czasie ich pobytu w innym państwie. W takim przypadku obowiązuje ich formularz E121.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwole­nie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nie należącym do nich pojaz­dem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu należącego do firmy transportowej lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym należy wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów te­lefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjalne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat 3 muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przed­nim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedzeniu – skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedze­niu pasażera również w specjalnych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości (w mieście 50 km/godz., poza miastem 90 km/godz.) karane jest wysokimi mandatami. Mandaty dla osób fizycznych mogą wynosić do 1000 EUR, a dla osób prawnych do 4000 EUR. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. Obowiązuje jazda na światłach mijania całą dobę, przez cały rok. Od 1 grudnia do 1 marca obowiązkowa jest wymiana opon na zimowe (dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami metalowymi). Po zmroku piesi w terenie niezabudowanym zobowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO.

Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• W Estonii czynny jest „zintegrowany numer alarmowy” 112, umożliwiający kontakt ze służbą medyczną, policją oraz strażą pożarną 
• Euro, dolary amerykańskie, polskie złote można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kre­dytowe i bankomatowe. Kurs EUR w stosunku do miejscowej waluty jest stały i w bankach wynosi 15,62 EEK = 1,00 EUR, przy jednokrotnej wymianie powyżej 200 EUR.
• W przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym policja w Estonii stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców.
• PLL LOT zapewniają codzienne połączenia na trasie Warszawa–Tallin–Warszawa. Połączenia autobusowe funkcjonują pięć razy w tygodniu (dokładne informacje można uzyskać w PKS na Dworcu Warszawa Zachodnia).
• W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych.
• Dodatkowe informacje o Estonii można znaleźć na następujących stronach: www.poola.ee („dostęp do rynku pracy” – in­formacja w językach polskim i estońskim), www.poola.info („informacje konsularne oraz o przewodnikach turystycznych po Tallinie” – informacja w językach: polskim, estońskim i an­gielskim) oraz www.riik.ee („informacje ogólne” – informacja w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim).Opublikowane na stronie it.suwalszczyzna.com.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
©2005-2015 
IT.Suwalszczyzna.Com.pl