IT SUwalszczyzna
Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.

CZECHY

CZECHY (Republika Czeska)
Stolica: Praga
Waluta: korona czeska (CZK), 1 CZK = 100 halerzy;
1 EUR = ok. 29,30 CZK
Język urzędowy: czeski
Inne języki: słowacki

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest pasz­port bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wy­jazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informa­cje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów EU/EOG”.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamen­tu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.
Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:
• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu po 30 kwietnia 2006 r. państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zareje­strowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzy­skania dowodu zarejestrowania się.
Pobyt w Czechach do 3 miesięcy nie wymaga legalizacji. Przy pobycie dłuższym niż trzy miesiące obywatel UE winien złożyć wniosek o wydanie „zezwolenia na pobyt dla obywatela kraju członkowskiego UE”. W terminie 30 dni od wjazdu na teryto­rium Republiki Czeskiej należy zgłosić miejsce pobytu właściwej miejscowo jednostce policji ds. cudzoziemców i pogranicza, jeżeli zamierzony okres pobytu na terytorium Republiki Czeskiej ma być dłuższy niż 30 dni. Obowiązek ten nie obejmuje przy­padków, gdy zgłoszenia meldunkowego dokonuje np. hotel.

PRZEPISY CELNE. Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Eu­ropejskiej.

PRZEPISY PRAWNE. Wwóz, wywóz i udostępnianie narkotyków zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

UBEZPIECZENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. EKUZ uprawnia tyl­ko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opie­ki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne w przypadku transportu medycznego lub zgonu (świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków). Szczegółowe in­formacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Uwaga: z dniem 1 lipca 2006 r. w Republice Czeskiej weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:
- obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,
- obowiązek posiadania w wyposażeniu samochodu kamizelki odblaskowej,
- całkowity zakaz używania antyradarów,
- w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej obowiązek utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu,
- obowiązek używania kierunkowskazów przy wyprzedzaniu rowerzystów,
- obowiązek powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód wobec osób trzecich lub powstania szkody przekraczającej wartość 50 000 CZK,
- zakaz zatrzymywania się i parkowania w miejscach zastrzeżonych dla inwalidów (mandat od 5000 do 10 000 CZK).
Jako czyny karalne, podlegające czeskiemu kodeksowi karnemu, kwalifikowane są:
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających,
- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (powyżej 1 promila).
Nowością w czeskim kodeksie drogowym jest wprowadzenie systemu punktów karnych w skali od 1 do 7. Po otrzymaniu 12 punktów kierowca, obywatel czeski, traci prawo jazdy. System ten stosowany będzie również wobec obcokrajowców, którzy po otrzymaniu 12 punktów nie będą mogli prowadzić pojazdów na terytorium Republiki Czeskiej przez okres 1 roku (przy naruszeniu zakazu prowadzenia samochodu grozi kara od 25 000
do 30 000 CZK).
Nowe uprawnienia policji:
- W określonych przypadkach przewidzianych ustawą (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wypadku drogowym, ucieczka z miejsca wypadku) policjant może zatrzymać prawo jazdy również obcokrajowcowi. Zatrzymane prawo jazdy odsyłane będzie do organu wydającego.
- W określonych sytuacjach (zagrożonych mandatem min. 5000 CZK) policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50 000 CZK. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę. Kaucja będzie wykorzystana na pokrycie nałożonego mandatu, a w przypadku niestawienia się sprawcy na rozprawę ulega przepadkowi.
Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest przedmiotem szczególnej troski policji czeskiej. Uprawnienia w zakresie mierzenia prędkości i zatrzymywania pojazdów nadano również straży (policji) miejskiej. Przedstawiciele policji czeskiej uprzedzają, że kierowcy nie przestrzegający przepisów będą karani z pełną bezwzględnością.
Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy. W Republice Czeskiej obowiązują następujące ograniczenia prędkości: w terenie zabudowa­nym – 50 km/godz., w terenie nie zabudowanym – 90 km/godz., na autostradach i drogach ekspresowych w terenie zabudowa­nym – 80 km/godz., w terenie nie zabudowanym –130 km/godz. Korzystanie z autostrad oraz dróg szybkiego ruchu jest odpłatne. Dowodem wniesienia opłaty jest właściwie wypełniona i naklejo­na na przednią szybę winieta, którą można kupić na przejściach granicznych i stacjach benzynowych. Cena winiety jest uzależniona od okresu jej ważności i rodzaju pojazdu. Brak dowodu wniesienia opłaty za korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ru­chu przy kontroli na autostradzie jest karany mandatem. Policja drogowa może ukarać za brak naklejki PL, za przekro­czenie prędkości, a także za inne wykroczenia nie zagrażające bezpośrednio życiu uczestników ruchu drogowego. W Republice Czeskiej obowiązuje zakaz używania w czasie jaz­dy telefonów komórkowych. W razie kolizji drogowej, w któ­rej przewidywane szkody mogą przekroczyć 20 tys. CZK, należy obowiązkowo wezwać policję. Osoby do 12. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli mają mniej niż 150 cm wzrostu) mogą podróżować na autostradach i drogach szybkiego ruchu tylko w fotelikach lub dwupunktowych pasach bezpieczeństwa.
Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy jedynie miejsca obok kierowcy. W okresie zimowym (tzn. w okresie obowiązywania czasu środkowoeuropejskiego) obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami pozycyjnymi i mijania.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO. Z uwagi na bardzo częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty i pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejo­wych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycz­nych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże samochodów.
ŚWIĘTA. Dni wolne i święta w 2006 r.: 1 stycznia, 16–17 kwiet­nia, 1 maja, 8 maja, 5–6 lipca, 28 września, 28 października, 17 listopada, 24–26 grudnia.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Większość kantorów (směnárna) w Pradze i na Morawach wymienia polskie złotówki. Dodatkowe informacje w wer­sji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informa­cje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej”.
• Telefony dyżurne: policja 158, pogotowie 155, nr ogólny 112.


Opublikowane na stronie it.suwalszczyzna.com.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
©2005-2015 
IT.Suwalszczyzna.Com.pl